REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO www.poziom3d.pl

§1 DEFINICJE

Wymienione w niniejszym Regulaminie wyrazy lub zwroty powinny być rozumiane zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Administrator” oznacza Mateusza Gołaszewskiego oraz Mateusza Stefańczuka, którzy są właścicielami serwisu www.poziom3d.pl.
 2. „Serwis” oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: www.poziom3d.pl za pośrednictwem którego prowadzi działania o charakterze informacyjnym, handlowym, usługowym lub reklamowym.
 3. „Użytkownik” osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów i funkcji Serwisu.
 4. Uczestnik” zarejestrowany użytkownik portalu www.poziom3d.pl, będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Akcji.
 5. „Konto” oznacza profil i dane Użytkownika lub Administratora zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik lub Administrator może korzystać z określonych usług w Serwisie, w tym w szczególności dokonywać zapisów na poszczególne Akcje, dodawać innych Użytkowników do kręgu znajomych w ramach Serwisu, wyszukiwać wyników z określonej Akcji, w przypadku gdy Administrator zamieści je w Serwisie, przeglądać/zarządzać Akcjami, na które dokonano zapisu oraz wyszukiwać preferencyjnych Akcji.
 6. „Login” oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, będący indywidualnym identyfikatorem Użytkownika lub Administratora, koniecznym do uzyskania dostępu do Konta i ustalanym samodzielnie przez Użytkownika lub Administratora podczas rejestracji do Serwisu.
 7. „Hasło” oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, niezbędny do dokonania autoryzacji Użytkownika lub Administratora w celu uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika lub Administratora podczas rejestracji w Serwisie lub poprzez zmianę dotychczasowego hasła.
 8. „Newsletter”  internetowe wiadomości w formacie HTML wysyłane na adresy zarejestrowanych Klientów Serwisu www.poziom3d.pl, informujące o aktualnie dodawanych publikacjach w Serwisie oraz aktualizacjach prezentacji poszczególnych Podmiotów, znajdujących się w bazie danych. Wszystkie newslettery wysyłane są automatycznie tylko na adresy e-mail zarejestrowanych Uczestników www.poziom3d.pl za zgodą Uczestników i nie stanowią niezamówionej informacji handlowej (spamu). Uczestnik ma możliwość zmiany preferencji wysyłek newslettera z poziomu Panelu Uczestnika po zalogowaniu do Serwisu.
 9. „Moderator” osoba występująca z ramienia Serwisu, zamieszczająca zredagowane informacje prasowe, pozyskane samodzielnie lub otrzymane od firm współpracujących z Serwisem, w określonych katalogach tematycznych Serwisu.
 10.  „Koordynator” osoba desygnowana przez Administratora do wykonywania innych, określonych pełnomocnictwem czynności na rzecz serwisu www.poziom3d.pl.
 11. Regulamin Serwisu” oznacza niniejszy regulamin Serwisu.
 12. Regulamin Akcji” Określany jest jednorazowo i przypisany jest do każdej akcji (koordynowanej przez Serwis www.poziom3d.pl) indywidualnie.
 13. Usługi” oznacza usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu do których należą w szczególności założenie oraz prowadzenie Konta Użytkownika lub Administratora.
 14. „Akcja” akcja społecznościowa, której zasady opisane są Regulaminie Akcji.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może świadczyć Usługi oraz prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika lub Moderatora związane z korzystaniem z Serwisu.
 3. Akceptując Regulamin Użytkownik oraz Moderator zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień przy korzystaniu z Serwisu.
 4. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawartej której przedmiotem są Usługi świadczone w ramach Serwisu.
 5. Właścicielem i podmiotem zarządzającym Serwisem jest Poziom 3d sp. z.o.o.

§3 UTWORZENIE KONTA

 1. Użytkownik lub Moderator może utworzyć własne Konto dokonując rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zgodnie z instrukcjami podanymi w Serwisie.
 2. Podczas rejestracji Użytkownik oraz Moderator akceptuje treść Regulaminu oraz potwierdza, iż spełnia wymagania techniczne niezbędne do założenia Konta. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik oraz Moderator zobowiązany jest podać swój aktualny adres poczty elektronicznej. Administrator może uzależnić świadczenie niektórych Usług od podania przez Użytkownika lub Moderator dodatkowych danych, w tym w szczególności imienia i nazwiska, wieku oraz numeru telefonu.
 3. Konto zostaje utworzone po potwierdzeniu rejestracji oraz po akceptacji zatwierdzenia wysłanego na adres poczty elektronicznej przez Użytkownika oraz Moderatora.

§4 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Administrator może uzależnić dostęp do wybranych Usług od utworzenia przez Użytkownika lub Moderatora Konta.
 2. Serwis zapewnia Użytkownikowi oraz Moderatorowi możliwość odzyskania oraz zmiany Hasła. Użytkownik oraz Moderator ma obowiązek zachować Hasło w poufności i chronić je przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym. Użytkownik oraz Moderator powinien dokonać zmiany Hasła w każdym przypadku, gdy zachodzi obawa, że zostało ono ujawnione osobie nieupoważnionej.
 3. Użytkownik oraz Organizator może zarządzać informacjami zapisanymi na jego Koncie, w szczególności dokonywać zmian w celu zapewnienia ich aktualności.
 4. Dostęp do Konta Użytkownika posiada Użytkownik oraz Administrator jako administrator danych osobowy.
 5. Dostęp do Konta Moderatora posiada Moderator oraz Administrator jako administrator danych osobowych.
 6. W ustawieniach Konta Użytkownik lub Moderator może udzielić zgody na przesyłanie mu Informacji handlowych (newsletter). Informacje handlowe przesyłane są Użytkownikom lub Moderatorom, którzy wyrazili na to zgodę. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przesyłanie Informacji handlowych (newsletter) pochodzących od Moderator danej Akcji, w której uczestniczył lub ma zamiar uczestniczyć, w zależności od treści regulaminu danego Moderatora.

§5 ZAPISY ORAZ UDZIAŁ W AKCJI

 1. Uczestnikiem Akcji może być tylko osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem), spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
 2. Obowiązkiem każdego Uczestnika jest zapoznanie się z Regulaminem serwisu oraz Regulaminem Akcji i przestrzeganie ich zasad. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu Akcji, Administrator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Uczestnika, który dopuścił się naruszenia.
 3. Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu Akcji i akceptuje je w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie Serwisu oraz Regulaminie Akcji, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.
 4. Uczestnictwo w Akcji jest bezpłatne i dobrowolne.

§6 ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Treści zamieszczone przez Administratora w Serwisie stanowią przedmiot chronionych praw Administratora lub innych osób. Jakiekolwiek korzystanie z nich wymaga uprzedniej zgody Administratora lub innego podmiotu uprawnionego.
 2. Serwis może być okresowo niedostępny w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub aktualizacyjnych. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka związane z korzystaniem przez Użytkownika z sieci Internet, w tym w szczególności za działanie niechcianego lub złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, programów szpiegujących oraz inne sposoby możliwego naruszania bezpieczeństwa oprogramowania, danych lub urządzeń Użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które miałyby na celu umyślne zakłócenie pracy lub naruszenie bezpieczeństwa Serwisu, w tym uzyskanie dostępu do Kont innych użytkowników.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu Akcji. Administrator poinformuje Użytkowników oraz Moderatorów o zmianach Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu Akcji poprzez podanie wiadomości o zmianie Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu Akcji na stronie głównej Serwisu na okres 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy oraz Organizatorzy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Administratora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej udostępniony w Koncie informacji zawierającej nową treść Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu Akcji.
 2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie głównej Serwisu.
 3. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu Akcji uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
 5. Polityka Prywatności udostępniona przez Administratora jest integralną częścią Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu Akcji.